Διαπιστεύσεις

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Q-check αξιολογείται και διαπιστεύεται από αρμόδιους Εθνικούς, ή Ιδιωτικούς Φορείς για τις υπηρεσίες πιστοποίησης που παρέχει σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Η διαδικασία της Διαπίστευσης εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πιστοποίησης διαθέτει την ικανότητα, τεχνική επάρκεια και εμπειρία να διεξάγει ανεξάρτητες και αξιόπιστες υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ορθές πρακτικές που προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα διασφαλίζοντας, κατά την χορήγηση της πιστοποίησης, τις αρχές της αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας προς τρίτους (πελάτες, καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη).
διαπιστεύσεις

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Q-check έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ) με το υπ. Αριθμό 725 Πιστοποιητικό στα πεδία Διαπίστευσης

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Q-check έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ) με το υπ. Αριθμό 827-2 Πιστοποιητικό στα πεδία Διαπίστευσης

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2410 538 835